Toimintasuunnitelma


Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry

Toimintasuunnitelma 2021

 

Yleinen

Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry on vihreä yhdistys. Se toimii poliittisena kansalaisjärjestönä, sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton jäsenjärjestönä Jyväskylässä, ja sen lähialueilla. Vuoden 2021 toiminnan painopisteet ovat: • Jyvioni on aktiivisena toimijana kevään 2021 kuntavaaleissa. Tehdään kamppanja, jonka ehdokastavoite on 20% Jyväskylän Vihreiden listasta eli 20 ehdokasta ja 5 läpi mennyttä nuorta valtuutettua.

 • Jyvioni tukee ja tekee kampanjaa yhdessä Jyyn vihreiden opiskelijoiden kanssa JYY:n (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan) 2021 syksyn edustajistovaaleissa.


 • Innovoidaan uusia tapoja tehdä jäsenhankintaa ja tavoittaa uusia jäseniä koronasta johtuvissa erityisoloissa.


Kuntavaalit 2021


Jyvioni tekee kampanjaa, jonka tavoite on, että Jyväskylän Vihreiden ehdokkaista 20% on nuoria eli 20 ehdokasta, joista 5 pääsee läpi valtuustoon.

Jyvioni tukee nuoria ehdokkaita tarjoamalla näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa jokaisen omilla Instagram-esittelypäivillä. Tukea tarjotaan myös hakemalla Vihreiltä nuorilta hankeavustusta erilaisia vaalitapahtumia varten.  • Järjestetään Jyvionin kuntavaalikampanjan aloitustapahtuma.

 • Perustetaan avoin kuntavaalitiimi.

 • Järjestetään nuorten ehdokasiltamoita ehdokashankinnan sujuvoittamiseen.


Poliittinen vaikuttaminen


Jyvioni käy aktiivista poliittista keskustelua ja osallistuu aktiivisesti eri kampanjoihin. Lisäksi yhdistys ottaa kantaa suuremmin poliittisiin ajankohtaisiin asioihin kirjoittamalla kannanottoja, blogeja ja muita tekstejä. Koko yhdistyksen hallitus sekä aktiivit osallistuvat tekstien tuottamiseen. 

Jyvioni vaikuttaa paikallisissa oppilaitoksissa, ja kuntapolitiikassa nuorten ja opiskelijoiden hyväksi, sekä kannustaa innostamalla nuoria mukaan opiskelijatoimintaan niin toisella asteella, kuin korkea-asteellakin. Jyvionin opiskelijapoliittista vaikuttamista pyritään lisäämään etenkin toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa. Jyvioni vaikuttaa omalla toiminnallaan aktiivisesti paikalliseen politiikkaan Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. 

Mikäli maakuntavaalit toteutuvat, Jyvioni pyrkii hankkimaan nuoria ja opiskelijoita ehdokkaiksi maakuntavaaleihin. Tavoitteena on saada vähintään 10 nuorta ehdokasta maakuntavaalien vihreälle listalle. Vaaleissa pyritään saamaan 2 vihreää nuorta läpi maakuntavaltuustoon. Yhdistyksellä on tärkeä rooli maakuntavaalien tiedottamisessa sekä maakuntapolitiikkaan ja siihen liittyvän sotepolitiikan tutuksi tekemisessä nuorille. • Yritetään luoda vaalilista JAMKOn edustajistovaaleihin. Selvitetään tilaisuutta luoda yhteinen lista esimerkiksi muiden paikallisten poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa. 


 • Tuetaan JYYn vihreitä edustajistovaalien ehdokashankinnassa ja vaalien kampanjoinnissa.

 • Järjestetään Jyväskylän kuntapolitiikan ABC-kurssi.
Tapahtumat ja yhteistyö

Jyvioni järjestää vaikuttavia, monipuolisia tapahtumia, joiden tavoitteena on koota yhteen etenkin politiikasta kiinnostuneita nuoria ja opiskelijoita. Yhdistys jatkaa aiemmin kehitetyn politiikkaa popularisoivan P&P-tapahtumakonseptin toteuttamista. 

Myös useammin toistuvien, kevyempien tapahtumien, kuten kantapöytien, järjestämistä jatketaan ja niitä pyritään hyödyntämään entistä enemmän toiminnan yhteisessä suunnittelussa ja jäsenistön kouluttamisessa. Tapahtumissa yhtenä keskeisenä tavoitteena on hyödyntää paikallisia nuoria kuntapoliitikkoja, sekä Vihreitä kansanedustajia. 

Jyvioni pyrkii osallistumaan opiskelijatapahtumiin. Jyvioni jatkaa ja kehittää edelleen aktiivista yhteistyötä JYY – Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa toimivien JYYn vihreiden opiskelijoiden kanssa. Jyvionin hallitus pyrkii entistä enemmän olemaan suorassa yhteydessä JYYn vihreisiin ja järjestämään yhteisiä tapahtumia.  Jyvioni pyrkii osallistumaan mahdollisiin opiskelijapoliittisiin tapahtumiin sekä koulutuslaitosten yhdistyksille suuntaamiin tilaisuuksiin. Tuodaan selkeämmin esille JYYn ja Jyvionin toiminnan eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä. 

Jyvioni on Vihreän Liiton, Keski-Suomen Vihreiden sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton jäsenjärjestö. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Jyväskylän Vihreiden kanssa ja pyrkii tekemään yhteistyötä muiden seudun Vihreiden järjestöjen kanssa. Jyvioni pyrkii jatkamaan hyvää yhteistyötä muiden poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa Jyväskylässä. 

Yhdistyksen edustajat osallistuvat Vihreän liiton puoluekokoukseen, Vihreiden Nuorten liittokokoukseen sekä Keski-Suomen Vihreiden vuosikokouksiin. Lisäksi yhdistyksellä on edustaja Keski-Suomen Vihreiden hallituksessa. Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan Vihreiden Nuorten valtakunnalliseen toimintaan ja hakeutumaan luottamustoimiin. 

Vuonna 2021 kiinnitetään edelleen huomiota jäsenhankintaan. Uusien illan konseptia jatketaan keväisin ja syksyisin. Jyvioni hyödyntää myös työryhmiä jäsenhankintamahdollisuutena. Hallituksen jäsenet pitävät huolen mahdollisten työryhmien toiminnasta ja vastaavat toiminnan kehittämisestä. Työryhmien toimintaa pyritään kehittämään rennoksi kantapöytämaiseksi toiminnaksi ja niiden tulee toimia matalan kynnyksen osallistumista lisäävinä.  • Kehitetään etätapahtumia ja niiden konsepteja. Pyritään tarjoamaan toimintaa myös lyhyinä projekteina.

 • Järjestetään feministinen kiroiluiltama. 


 • Uudistetaan kantapöytä -tapahtumien konseptia. 
Viestintä


Pääasiallisina sisäisinä tiedotuskanavina toimii yhdistyksen nettisivut, Facebook-sivut, Jyvionin aktiivien whatsapp-ryhmä sekä Jyvionin Instagram. Yritetään elvyttää Jyvionin twitteriä, twiittaamalla siellä ajankohtaisuuksista, esimerkiksi yhdistyksen yleiskokouskutsujen yhteydessä. Hallituksen sisäinen viestintä tapahtuu hallituksen päättämässä kanavassa, ja tiedostot työstetään ja säilytetään Jyvionin Drive-kansiossa. 

Yhdistyksen ulkoisessa viestinnässä pyritään ihmisten osallistamiseen, kantaaottavuuteen ja avoimuuteen. Ulkoisesta viestinnästä erityisvastuu on puheenjohtajilla ja viestintävastaavilla, mutta viestintää toteuttaa aktiivisesti koko Jyvionin hallitus. Viestinnän avulla pyritään tuomaan esiin jyvionilaisten osaamista ja mielipiteitä.  Jyvionin toiminnasta tiedotetaan pääosin Facebookissa ja Instagramissa, kannanotoista ja mielipiteistä Twitterissä ja Facebookissa. Lisäksi tärkeimmistä asioista voidaan viestiä esimerkiksi yhdistyksen nettisivuilla, sähköpostilistoilla ja paikallisissa lehdissä. Yhdistyksen ulkoinen viestintä on myös tärkeässä roolissa jäsenhankinnassa. Jäseneksi liittymistä mainostetaan Facebookissa ja Instagramissa säännöllisesti. 

Jyvionin nettisivuja (jyvioni.org) ylläpidetään aktiivisesti, ja nettisivuille valitaan oma vastaava hallituksessa. Sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista, kannanotoista ja blogeista. Sivuilta tulee löytyä vähintään säännöt ja hallitus. Myös JYYn edustajistoryhmästä sekä JYYn Vihreistä tiedotetaan nettisivuilla. 

Tiedustellaan mahdollisuutta kasvattaa Jyvionin kuvapankkia vuonna 2021 uusilla jokaiseen vuodenaikaan sopivilla kuvilla.  • Hyödynnetään viestinnässä muiden tuottamaa sisältöä; Jyväskylän Vihreiden, Vihreiden nuorten, sekä muiden vastaavien toimijoiden. 

 • Tuodaan kuntavaaleja sekä ehdokkaita esille viestinnässä esimerkiksi Instagram-esittelyjen muodossa.