Toimintasuunnitelma 2018

Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry

Toimintasuunnitelma 2018

1. Yleistä

Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry on vihreä yhdistys, joka toimii poliittisena kansalaisjärjestönä sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton jäsenjärjestönä Jyväskylässä ja sen lähialueilla. Vuoden 2018 toiminnan painopisteet ovat:

  • yhä organisoituneempi tapahtumien järjestäminen ja vaikuttavien tapahtumakonseptien vakiinnuttaminen
  • yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen koulutustoiminnan lisääminen
  • poliittisten kampanjoiden organisointi, esim. koulutuspolitiikkaan liittyen
  • kunta- ja maakuntapolitiikan tutuksi tekeminen nuorille

 

2. Toiminta ja poliittinen vaikuttaminen

2.1 Yleinen toiminta

Jyvioni käy aktiivista poliittista keskustelua ja osallistuu muiden kansalaistoimijoiden kampanjoihin. Tavoitteena on tehdä vuoden aikana 1-2 isompaa poliittista kampanjaa, joissa tuodaan esille esimerkiksi koulutuspoliittisia teemoja. Lisäksi yhdistys kirjoittaa kannanottoja, blogeja ja muita tekstejä ajankohtaisista aiheista. Koko yhdistyksen hallitus sekä aktiivit osallistuvat tekstien tuottamiseen.

Jyvioni järjestää vaikuttavia, monipuolisia tapahtumia, joiden tavoitteena on koota yhteen etenkin politiikasta kiinnostuneita nuoria ja opiskelijoita. Jäsenistön yhteishenkeä pidetään yllä järjestämällä suurten massatapahtumien ja koulutuksellisten tilaisuuksien lisäksi myös vapaamuotoisempia tapahtumia. Yhdistys jatkaa aiemmin kehitetyn politiikkaa popularisoivan P&P-tapahtumakonseptin toteuttamista esimerkiksi uusien illoissa.

Myös useammin toistuvien, kevyempien tapahtumien, kuten Kantapöytien, järjestämistä jatketaan ja niitä pyritään hyödyntämään entistä enemmän toiminnan yhteisessä suunnittelussa ja jäsenistön kouluttamisessa. Muita koulutuksellisia tapahtumia, kuten luentoja, paneeleja ja eri teemoihin perehtyviä koulutusiltamia pyritään järjestämään entistä enemmän. Tapahtumissa yhtenä keskeisenä tavoitteena on hyödyntää paikallisia nuoria kuntapoliitikkoja ja heidän osaamistaan.

 

2.2 Valtakunnalliset tapahtumat

Jyvioni pyrkii järjestämään vuonna 2018 valtakunnallisen Vihreiden nuorten tapahtuman Jyväskylässä: Järjestettävä tapahtuma olisi todennäköisesti syksyn 2018 väentapaaminen. Hallitus aloittaa neuvottelut Vihreiden nuorten kanssa ja tarvittavat järjestelyt keväällä.

 

2.3 Opiskelijavaikuttaminen ja -politiikka

Jyväskylä on opiskelijakaupunki. Tämä näkyy monin tavoin Jyvionin toiminnassa – yhdistys vaikuttaa sekä paikallisissa oppilaitoksissa että kuntapolitiikassa opiskelijoiden hyväksi. Jyvioni pyrkii innostamaan ja motivoimaan ihmisiä mukaan opiskelijatoimintaan ja toisinpäin, opiskelijatoiminnassa mukana olevia aktivoidaan mukaan paikallispolitiikkaan. Jyvioni pyrkii osallistumaan mahdollisiin opiskelijapoliittisiin tapahtumiin sekä koulutuslaitosten yhdistyksille suuntaamiin tapahtumiin.

Jyvioni jatkaa ja kehittää edelleen aktiivista yhteistyötä JYY – Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa toimivien JYYn vihreiden opiskelijoiden kanssa. Jyvionin hallitus pyrkii entistä enemmän olemaan suorassa yhteydessä JYYn vihreisiin ja lisäämään yhteisten tapahtumien järjestämistä. Myös viestinnän yhdenmukaisuuteen panostetaan.

Opiskelijapoliittista vaikuttamista pyritään lisäämään myös ammattikorkeakoulussa ja toisella asteella. JAMKOn vihreät opiskelijat -nimeä kantavalla edustajistoryhmällä ei ole tällä hetkellä toimintaa. Mikäli mukaan saadaan toimijoita ammattikorkeakoulusta, pyritään syksyn 2018 edustajistovaaleissa saamaan jälleen lista vuoden 2016 tapaan. Yhdistys pyrkii näkymään ja vaikuttamaan myös toisella asteella esimerkiksi kampanjoimalla toisen asteen maksuttomuuden puolesta.

 

2.4 Kunnallinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen politiikka

Jyvioni vaikuttaa toiminnallaan aktiivisesti paikalliseen politiikkaan sekä Jyväskylässä että laajemmin Keski-Suomessa. Yhdistys pyrkii lisäämään kontakteja paikallisten nuorten ja nuorien vihreiden valtuutettujen välillä. Jyvioni osallistuu rohkeasti ja aktiivisesti paikallispoliittisista asioista käytäviin keskusteluihin ja pyrkii siihen, että myös Jyväskylän Vihreät ja Vihreiden valtuustoryhmä käyttävät Jyvionista löytyvää kuntapoliittista osaamista hyödykseen.

Mikäli maakuntavaalit toteutuvat, Jyvioni pyrkii hankkimaan nuoria ja opiskelijoita ehdokkaiksi maakuntakuntavaaleihin. Tavoitteena on saada vähintään 10 nuorta ehdokasta maakuntavaalien vihreälle listalle. Vaaleissa pyritään saamaan 2 vihreää nuorta läpi maakuntavaltuustoon. Yhdistyksellä on tärkeä rooli maakuntavaalien tiedottamisessa sekä maakuntapolitiikkaan ja siihen liittyvän sotepolitiikan tutuksi tekemisessä nuorille.

Yhdistys osallistuu vuoden alussa Pekka Haaviston presidentin vaalikampanjaan aktivoimalla nuoria kampanjaryhmään sekä järjestämällä yleisötapahtumia yhteistyössä muiden vihreiden paikallisjärjestöjen kanssa.

 

3. Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa

Jyvioni on Vihreän Liiton, Keski-Suomen Vihreiden sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton jäsenjärjestö. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Jyväskylän Vihreiden kanssa ja pyrkii aloittelemaan yhteistyötä muiden seudun vihreiden järjestöjen kanssa tehdäkseen toiminnastaan lähikuntien nuoria paremmin tavoittavaa.

Yhdistyksen edustajat osallistuvat Vihreän liiton puoluekokoukseen sekä Keski-Suomen Vihreiden vuosikokouksiin. Lisäksi yhdistyksellä on edustaja Keski-Suomen Vihreiden hallituksessa.

Yhdistys lähettää edustajansa Vihreiden nuorten liittokokoukseen. Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan liiton valtakunnalliseen toimintaan ja hakeutumaan Vihreiden nuorten luottamustoimiin. Vihreiden nuorten kampanjoiden teemoja ja materiaaleja hyödynnetään paikallisessa toiminnassa. Tarkastellaan, olisiko mahdollista tehdä yhteistyötä  muiden paikallisten nuorisojärjestöjen, esim. Tampereen vihreät nuoret Virnun kanssa.

Yhteistyötä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa jatketaan esimerkiksi osallistumalla mielenosoituksiin, tapahtumiin ja teemapäiviin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi Ween Maan Wiljaa, Vaajakosken kohinat ja Reilun kaupan Jyväskylän tapahtumat.

 

4. Jäsenhankinta

Vuonna 2018 kiinnitetään edelleen huomiota jäsenhankintaan. Etenkin vaaleja ja oppilaitosten lukuvuoden alkua hyödynnetään jäsenten hankinnassa. Tavoitteena on saada jäsenmäärä sataan (100) maksaneeseen jäseneen vuoden loppuun mennessä. Yhdistyksen toimijoita kannustetaan itsenäiseen jäsenhankintaan.

Viestintä on tärkeässä roolissa uusien jäsenten hankinnassa. Keväällä sekä syksyllä yhdistys markkinoi etenkin kevätkokouksen ja syyskokouksen yhteydessä jäseneksi liittymistä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi jatketaan uusien, toiminnasta kiinnostuneiden ihmisten huomiointia esimerkiksi ottamalla uusiin jäseniin yhteyttä vähintään viikon sisällä liittymisestä. Yhdistys ottaa myös aktiivisesti yhteyttä kampanjoiden aikana kiinnostuksensa osoittaneisiin henkilöihin. Yhdistys hyödyntää uusien jäsenten aktivoinnissa aktiivijäsenille suunnattua Facebook-ryhmää.

Keväällä järjestetään pienimuotoinen uusien ilta, joka voi liittyä esimerkiksi  tuleviin maakuntavaaleihin. Syksyllä järjestetään isompi uusien ilta toimivaksi havaitulla Punkkua & politiikkaa -teemalla. Uusien ilta on mahdollista järjestää yhdessä esimerkiksi JYYn vihreiden kanssa.

 

5. Talous

Yhdistyksen tulot muodostuvat pääosin avustuksista ja jäsenmaksuosuuksista. Avustuksia haetaan Jyväskylän kaupungilta, Vihreiltä nuorillta sekä Keski-Suomen Vihreiltä. Vuonna 2018 tarkastellaan, onko yhdistyksen mahdollista hankkia myös muita tulonlähteitä, kuten lahjoituksia.

Yhdistykselle kuuluvia materiaaleja säilytetään pääasiallisesti Keski-Suomen Vihreiden toimistolla Sepänkeskuksessa.

 

6. Viestintä

6.1 Sisäinen viestintä

Suurin osa tiedotuksesta ja sisäisestä viestinnästä tehdään matalan kynnyksen viestimissä ja sosiaalisessa mediassa. Pääasiallisina sisäisinä tiedotuskanavina toimivat yhdistyksen uudistetut nettisivut, Facebook-sivu sekä Jyvionin aktiiveille suunnattu Facebook-ryhmä. Näiden lisäksi Jyvioni päivittää kuulumisiaan aktiivisesti myös Twitteriin ja Instagramiin.

Yhdistyksen sähköpostilistat (hallitus + tiedotus) toimivat pääasiallisesti virallisena viestintäkanavana, kun on tarve saavuttaa koko jäsenistö, kuten yhdistyksen yleiskokousten yhteydessä.

Hallitus työskentelee pääosin oman Facebook- ja Whatsapp-ryhmän ja Drive-pilvipalvelun avulla. Kaikki yhdistyksen tiedostot työstetään alusta lähtien Drivessa.

 

6.2 Ulkoinen viestintä

Yhdistyksen ulkoisessa viestinnässä pyritään avoimuuteen, kantaaottavuteen ja ihmisten osallistamiseen. Ulkoista viestintää tekee aktiivisesti koko hallitus ja sen avulla pyritään tuomaan esille jyvionilaisten osaamista ja mielipiteitä.

Houkutteleva ja vaikuttava visuaalinen ilme on tärkeässä roolissa ulkoisessa viestinnässä. Uuden visuaalisen ilmeen mukaista viestintää jatketaan ja kehitetään myös vuonna 2018. Materiaalit löytyvät yhdistyksen Drivesta. Myös JYYn vihreät pyrkii noudattamaan samaa visuaalista ilmettä.

Jyvionin toiminnasta tiedotetaan pääosin sosiaalisessa mediassa: Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Lisäksi tärkeimmistä asioista voidaan tiedottaa myös yhdistyksen nettisivuilla, omalla ja muiden vihreiden yhdistysten sähköpostilistoilla, paikallisissa lehdissä, Vihreässä Langassa sekä korkeakoulujen tiedotuskanavilla.

Resurssien mukaan tapahtumista tiedotetaan myös julisteilla. Jyvionille tilattiin vuonna 2017 iso määrä uusia esitteitä: Sitä ja muita mahdollisia materiaaleja jaetaan useimmissa tapahtumissa. Yhdistys hankkii oman haalarimerkin.

 

6.3 Nettisivut

Yhdistyksen uudistettua jyvioni.org-sivustoa ylläpidetään aktiivisesti ja ilmettä päivitetään tarvittaessa uusilla kuvilla. Nettisivuilla on oma vastaava hallituksessa.

Sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja kannanotoista. Yhdistyksen nettisivuilta tulee löytyä vähintään yhdistyksen säännöt, hallitus sekä kannanotot. Lisäksi sivuja päivitetään aktiivisesti blogitekstein ja hallitushaastatteluin.  Myös JYYn ja JAMKOn edustajistoryhmistä löytyy tietoa nettisivuilta. JYYn vihreiden sivujen toiminta siirretään kokonaan  jyvioni.org-sivuston alle, kuten edustajistovaaleissa 2017 osin jo tehtiin.

 

7. Yhdistysorganisaatio

7.1 Hallitus

Yhdistyksen toiminnasta on pääasiallisessa vastuussa säännöllisesti kokoontuva hallitus. Hallituksen kokoukset ovat avoimia ja kaikkia kiinnostuneita kannustetaan osallistumaan niihin. Hallitus toimii toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa sekä pitää huolen mahdollisten itsenäisesti toimivien työryhmien toiminnasta ja vastaa toiminnan kehittämisestä.

Vuoden alussa hallituksen jäsenille jaetaan vastuualueet, joita ovat muun muassa sihteeri, taloudenhoitaja, tiedottaja, vaalivastaava ja muita tarpeellisiksi katsottavia vastuualueita. Vastuualueille määritellään selkeät toimintaohjeet. Edellisen vuoden hallituksen jäsenet perehdyttävät uudet jäsenet.

Hallitus tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle. Hallituksen kokousten päätöksistä tiedotetaan yhdistyksen aktiivien Facebook-ryhmässä pöytäkirjan avulla. Tiedotusvuoro jaetaan hallituksen kokouksessa aina eri henkilölle.

 

7.2 Työryhmät

Yhdistyksellä oli vuonna 2017 kolme työryhmää: tapahtuma-, vaali- ja varainhankintatyöryhmät. Jatkossa näistä vain tapahtumatyöryhmä kokoontuu vuonna 2018 säännöllisesti. Vaalityöryhmä kokoontuu tarvittaessa vaalien aikoihin ja sen toiminnasta vastaa joko jompikumpi yhdistyksen puheenjohtajista tai erillinen vaalivastaava. Varainhankintatyöryhmä kutsutaan koolle vain tarvittaessa.

Jatkuvaluonteisella tapahtumatyöryhmällä on hallituksessa toimivan jäsenen (tapahtumavastaava, joka toimii työryhmän puheenjohtajana) lisäksi 1-2 työryhmän omaa vastaavaa, joiden ei tarvitse toimia yhdistyksen hallituksessa. Työryhmävastaavat auttavat työryhmän puheenjohtajaa tapahtumien organisoinnissa.

Työryhmien toimintaa pyritään kehittämään rennoksi kantapöytämaiseksi toiminnaksi ja niiden tulee toimia matalan kynnyksen osallistumista lisäävinä.

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 28.11.2017