Säännöt

cropped-jyvioni_logo_kesä.png

Yhdistyksen säännöt

Lue täältä Jyvionin viralliset säännöt! Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä puheenjohtajat(at)jyvioni.org.

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry.

Yhdistyksen kotikunta on Jyväskylä.

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ihmisen ja muun luonnon rauhanomaista rinnakkaiseloa sekä henkistä kasvua, yhdenvertaisuutta, solidaarisuutta ja yksilön vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Yhdistys vaikuttaa paikallisessa opiskelijatoiminnassa edistäen opiskelijoiden asemaa ja kestävää kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • kerätä ja välittää tietoa
 • harjoittaa ja tukea tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä
 • osallistua poliittiseen toimintaan mm. asettamalla ehdokkaita vaaleihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä sekä harjoittaa muuta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellista varainhankintaa, jolla ei tavoitella taloudellista voittoa yhdistyksen jäsenille.

 

3§ Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhdistyksen tarkoitusta kannattava henkilö.

Jäsenyyden hyväksyy ja jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

Jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.

 

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen valitsemat ensimmäinen ja toinen puheenjohtaja sekä 1-8 muuta varsinaista jäsentä ja 0-6 varajäsentä vuosikokouksen päätöksen mukaan. Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu 1. puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 2. puheenjohtajan kutsusta tai kun kolme hallituksen jäsentä sitä heiltä ilmoittamansa asian käsittelyä varten erikseen vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä 1. tai 2. puheenjohtaja mukaan lukien.

 

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa ensimmäinen tai toinen puheenjohtaja yksin tai sihteeri ja taloudenhoitaja yhdessä.

 

6§ Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostitse. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja sen tehtävänä on:

 1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus;
 2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokous pidetään loka-joulukuussa ja sen tehtävänä on:

 1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle;
 2. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle 4§:n mukaisesti;
 3. valita hallituksen ensimmäinen ja toinen puheenjohtaja;
 4. valita hallituksen muut jäsenet;
 5. valita yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat;
 6. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asiankäsittelyä varten vaatii. Kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa vaatimuksesta.

8§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.